3473677902
248-314-7305
928-355-3962
Oferta
(937) 762-4299
289-545-4354
3193895786
570-459-4643
581-714-8143

Strona g³ówna

Od 1993 roku zajmujemy siê sprzeda¿± wyposa¿enia ³azienek. W swojej ofercie posiadamy produkty wszystkich wiod±cych firm z bran¿y ³azienkowej.

Od pocz±tku istnienia nasza siedziba znajduje siê w Warszawie na terenie Stowarzyszenia DOM przy ulicy Bartyckiej 24/26.

Od kilkunastu lat jeste¶my dystrybutorem mebli ³azienkowych polskich firm Emimart i Mebelmark.

W ci±g³ej sprzeda¿y, czêsto "od rêki" posiadamy du¿y wybór ich produktów.

Ponadto, w 2007 roku podjêli¶my wspó³pracê z producentem ³azienkowych mebli  – firm± 
ORISTO
. Po roku otrzymali¶my certyfikat, dziêki któremu stali¶my siê autoryzowanym dystrybutorem firmy ORISTO i jednocze¶nie jedynym w województwie mazowieckim.

Posiadamy szerok± gamê kolorystyczn± lakierowanych p³yt wilgocioodpornych, które doskonale sprawdzaj± siê w ³azience. Poza tym, wykonujemy meble z forniru oraz z drewna litego barwionego.
Serdecznie zapraszamy do naszych salonów mieszcz±cych siê w Warszawie przy

ulicy Bartyckiej 24/26 pawilony 104  i 162.


Wykorzystaj nasze do¶wiadczenie !!!